PK MET PAWEŁ KASPROWICZ

Ogólne Warunki Umów

§ 1 Wstęp

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej „OWU”) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 384 i kolejne kodeksu cywilnego), który znajduje zastosowanie do wszystkich umów (dalej „Umów”) zawieranych przez Pawła Kasprowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PK MET Paweł Kasprowicz, nazywanego dalej „PK MET”, w których PK MET jest sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą.

 2. OWU nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z osobami fizycznymi, będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 3. Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

  1. PK MET – Paweł Kasprowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmę PK MET Paweł Kasprowicz, ul. Zabytkowa 42 Przyłęki, 86-005 Białe Błota, NIP 554 245 78 62,

  2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie lub kupująca towar lub/i usługi u PK MET.

  3. Strony – PK MET i Kupujący;

  4. Towar – towary oferowane przez PK MET.

  5. OWU- Ogólne Warunki Umów.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. OWU określają zasady zawierania i wykonywania umów, w których sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą jest PK MET.

 2. OWU stanowią integralną część wszystkich umów, w których sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą jest PK MET, chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Niniejsze OWU raz doręczone Kupującemu znajdują zastosowanie do wszelkich umów zawieranych między Stronami, w których sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą jest PK MET (nazywanych dalej „Umowami”).

 4. Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla PK MET, chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności PK MET wyraził zgodę na ich obowiązywanie.

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe PK MET nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.

 2. Ofertą PK MET jest pismo skierowane do zindywidualizowanego odbiorcy określające istotne postanowienia umowy, w szczególności oznaczenie oferowanych towarów i usług, ich ilość, termin dostawy lub realizacji oraz cenę. Jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty, jest ona wiążąca przez okres 3 dni, wiążę jednak jedynie jeśli jest przyjmowana przez Kupującego bez zastrzeżeń.

 3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez PK MET zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty. Nie złożenie zamówienia w wyżej określonym terminie powoduje wygaśnięcie oferty.

 4. Przyjęcie oferty PK MET dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego poczytuje się za nową ofertę. W takim przypadku Umowa pomiędzy Stronami jest zawarta jeżeli PK MET w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym przypadku, złożone przez Kupującego oferta traci moc z upływem 10-cio dniowego terminu.

 5. W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania przez PK MET, PK MET potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony wyżej przez PK MET, oznacza iż nie doszło do zawarcia Umowy.

 6. Kupujący składa zamówienie w siedzibie PK MET pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, obejmujące:

  1. nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr KRS, nr NIP i REGON;

  2. dokładne oznaczenie Towaru;

  3. ilość Towaru;

  4. proponowany termin dostawy;

  5. miejsce (dokładny adres) dostawy;

 7. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie jest możliwe, chyba że taka opcja została zastrzeżona pisemnie w treści oferty PK-MET lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

§ 4 Realizacji Umowy i odpowiedzialność

 1. PK MET ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji Umów wyłącznie w zakresie rzeczywiście poniesionej szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści). Odpowiedzialność PK MET jest ograniczona kwotowo do wysokości 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, chyba że szkoda została wyrządzona przez PK MET z winy umyślnej.

 2. PK MET odpowiada wyłącznie za opóźnienie przekraczające 3 dni robocze.

 3. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru Towaru w wynikającym z Umowy terminie, PK MET ma prawo obciążyć go zryczałtowanymi kosztami transportu w wysokości 10 złotych za każdy przejechany kilometr. Brak osoby wskazanej przez Kupującego jako upoważniona do odbioru od PK MET Towaru lub innej osoby legitymującej się pisemnym upoważnieniem do odbioru w imieniu Kupującego Towaru będzie traktowany jako brak odbioru Towaru przez Kupującego z przyczyn przez niego zawinionych.

 4. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru natychmiast po jego wydaniu pod względem ilościowym i jakościowym. Kupując jest zobowiązany zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do ilości i jakości dostarczonego Towaru lub terminowości realizacji Umowy w ciągu 5 dni od daty realizacji danej dostawy.

 5. Zgłoszenie zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego Towaru lub terminowości realizacji Umowy, pod rygorem nieważności, muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub na adres skrzynki poczty elektronicznej: biuro@pkmet.pl.

 6. Po upływie wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu terminu wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi oraz nienależytego wykonania Umowy wygasają.

 7. PK MET ma prawo wstrzymać się z wykonaniem wszelkich Umów na rzecz Kupującego, jeżeli ten pozostaje w opóźnieniu z jakąkolwiek płatnością na rzecz PK MET. W takim wypadku wszelka odpowiedzialność PK MET z tytułu opóźnienia/niewykonania/niewłaściwego wykonania umowy zostaje wyłączona.

5 § Zastrzeżenie prawa własności oraz przelew wierzytelności

 1. PK MET zastrzega sobie własność do Towaru, które trwa aż do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Przez cały okres trwania zastrzeżenia prawa własności Towarów ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.

 2. Zastrzeżenie własności przez PK MET trwa mimo zbycia przez Kupującego Towaru na rzecz podmiotu trzeciego bądź połączenia ich z ruchomościami lub nieruchomościami należącymi do Kupującego lub podmiotu trzeciego.

 3. Kupujący każdorazowo z chwilą zawarcia umowy, na mocy której przenosi zobowiązuje się przenieść, bądź oświadcza że przenosi na podmiot trzeci prawo własności Towaru, za który nie uregulował należności względem PK MET, przelewa w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego (bez konieczności składania w tym zakresie żadnych dodatkowych oświadczeń) swoją wierzytelność z tytułu tejże umowy na PK MET.

 4. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń PK MET. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

 5. PK MET oświadcza, że OWU po ich opatrzeniu podpisem Kupującego zostaną potwierdzone datą pewną w rozumieniu art. 81 kodeksu cywilnego, w związku z powyższym Kupujący zbywając Towar przed uregulowaniem całości należności względem PK MET akceptuje ryzyko zwrócenia się przez PK MET względem nabywców Towaru o jego zwrot.

 6. Kupujący w przypadku popadnięcie w opóźnienie z zapłaty za Towar zobowiązuje się przekazać PK MET na żądanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej informacje na temat aktualnego miejsce położenia Towaru oraz podmiotu, który jest w jego posiadaniu (względnie na temat miejsca ostatniego znanego Kupującemu miejsce położenia Towaru i jego posiadacza). Kupujący przekaże te informacje w formie pisemnej lub mailowo na adres skrzynki poczty elektronicznej: biuro@pkmet.pl nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

 7. Jeżeli Kupujący uchybi obowiązkom, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, PK MET będzie uprawniony do nałożenia na niego kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości brutto Towaru, z płatnością w stosunku do którego Kupujący pozostaje w opóźnieniu.

§ 6 Zasady zaliczania wpłat

 1. PK MET ma prawo do zarachowania wpłat dokonywanych przez Kupującego posiadającego względem PK MET kilka długów na poczet najdłużej wymagalnego długu Kupującego bądź innego długu Kupującego.

 2. Jeżeli PK MET nie złoży Kupującemu oświadczenia w sprawie zaliczenia wpłaty na konkretny dług, wpłata zostaje zaliczona na poczet długu najdłużej wymagalnego.

 3. Kupujący zrzeka się prawa do wskazywania długu, na poczet którego zaliczone mają być jego wpłaty.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU zostają wprowadzone przez PK MET do stosowania od dnia 10 października 2016 roku.

 2. Niniejsze OWU są zamieszczone na stronie internetowej PK MET (www.pkmet.pl) i możliwe do pobrania w wersji umożliwiającej ich pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody PK MET wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umów zawartych z PK MET na podmioty trzecie.

 4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia PK MET o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez PK MET.

 5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między Stronami (o ile co innego nie wynika z przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym) będzie sąd właściwy dla siedziby PK MET.